Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija aicina pedagogus uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem tiešsaistē 2021. gada 2., 4. un 10. jūnijā (visas ir vienas dienas nodarbības).
Piedāvāti 7 programmas par šobrīd aktuālām tēmām.
Visiem dalībniekiem tiks nosūtītas RIIMC apstiprinātas apliecības.
Informācija un pieteikšanās https://www.rvvg.lv/lv/registracija-seminaram/

 Vecāku sapulces norises kārtība

 1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Vecāku sapulce – tā ir analīzes forma, kura balstās pedagoģijas zinātnē un audzināšana pieredzē.

1.2. Vecāku sapulce veido vecāku sabiedrisko domus un vecāku kolektīvu.

1.3. Vecākiem (un viņu aizvietotājiem) ir pienākums apmeklēt skolas vecāku sapulces.

2. Mērķi un uzdevumi

2.1. Vecāku kolektīva radīšana.

2.2. Vecāku sabiedriskās domas veidošana.

2.3. Vecāku izglītošana pedagoģijā un psiholoģijā.

3. Vecāku sapulču veidi

3.1. Vecāku sapulču veidi ir sekojoši:

3.1.1. organizatoriskās;

3.1.2. tematiskās;

3.1.3. sapulces – disputs;

3.1.4. apkopojošās;

3.1.5. sapulces – konsultācijas;

3.1.6. pārrunu sapulces.

3.2. Reāli vecāku sapulces ir kombinētās.

3.3. Galvenā vecāku sapulču daļa ir pedagoģiskā izglītošana.

4. Vecāku izglītošanas uzdevumi

4.1. Vecāku iepazīstināšana ar pedagoģijas, tiesību zinību pamatiem.

4.2. Vienotas skolas un ģimenes iedarbības nodrošināšana.

4.3. Pozitīvās audzināšanas pieredzes apkopošana un izplātīšana.

4.4. Vecāku brīdināšana no izplatītajām kļūdām.

4. 5. Vecāku aktīva iesaistīšana audzināšanas procesā.

5. Vecāku sapulču norise

5.1. Skolas vecāku kopsapulce notiek reizi semestrī pēc skolas darba plāna.

5.2. Galvenie sapulcēs izskatāmie jautājumi:

5.2.1. vecāku iepazīstināšana ar skolas dokumentiem, galvenajiem darbības virzieniem, uzdevumiem, darba rezultātiem;

5.2.2. pieredzes apmaiņa bērnu audzināšanas jautājumos;

5.2.3. vecāku iespēju izmantošana darbā ar bērniem;

5.2.4. palīdzības sniegšana saimnieciskos jautājumos.

5.3. Klašu vecāku sapulces notiek 2 reizes semestrī.

5.4. Galvenie jautājumi, kuri izskatāmi klašu vecāku sapulcēs:

5.4.1. klases mācību-audzināšanas procesa analīze;

5.4.2. tālāka darba uzdevumi;

5.4.3. darbības plānošana uzdevumu izpildei;

5.4.4. darba rezumēšana;

5.4.5. aktuālas pedagoģijas, psiholoģijas, tiesību problēmas.

5.5. Gatavojoties vecāku sapulcei, jāievēro daži svarīgi noteikumi :

5.5.1. skolas un ģimenes sadarbības atmosfēras uzturēšana, izstrādājot «plusu » pastiprināšanas un « mīnusu » likvidēšanas programmu bērnu personības attīstībai;

5.5.2. sapulces intonācija: iesakām un domājam kopā ;

5.5.3. pedagoga kompetence (bērna dzīves pārzināšana skolā un ārpus tās);

5.5.4. labestīgas uzticēšanās attiecības.

6. Vecāku sapulču tiesības

6.1. Vecāku sapulcei ir tiesības:

6.1.1. pievērst vecāku uzmanību līdz galam neizpildītiem lēmumiem;

6.1.2. apspriest skolas dzīves jautājumus un pieņemt lēmumus ieteikumu formā;

6.1.3. pieaicināt speciālistus: juristus. Ārstus, psihologus, tiesību orgānu darbiniekus, skolas administrācijas locekļus, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus.

7. Vecāku sapulču dokumentācija

7.1. Visas vecāku sapulces tiek protokolētas.

7.2. Vecāku sapulču protokolus paraksta priekšsēdētājs un sekretārs.

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.