Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Skolas pašnovērtējums

Skolas pašnovērtējums 2021./2022.m.g.
 

J. G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas nolikums

J. G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas nolikums

 

Skolas attīstības plāns

Skolas attīstības plāns

 

Skolas audzināšana  

Skolas audzināšanas programma

Skolas audzināšanas plāns 2020./2021. m.g.

Klases audzināšanas stundu grafiks 2020./2021. m.g. I.sem.

 

Skolas iekšējie noteikumi

Vērtēšanas kārtība

Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība no 24.08.2021

 

Izglītojamo uzņemšanas kārtība

Izglītojamo uzņemšanas kārtībaJ.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā no 16.05.2023

 

 Iekšēja kārtība

Iekšējās kārtības noteikumi no 1.09.2022

Iekšējās kārtības noteikumi (pielikumi) no 1.09.2022

Ieksejie noteikumi paredzēti mācību satura apguve ģimenē no 11.01.2022

Kārtība par mācību procesa organizēšanu no 15.11.2021

Izglītojamo uzņemšanas kārtība J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā no 14.05.2021

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

 

Darba kartība

Darba kārtības noteikumi  

 

Vispārēja dokumentācija (reglamenti, nolikumi, noteikumi)

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādes kārtība J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā

Par Rīgas pilsētas pašvaldības skolu tīkla pilnveidošanas pasākumiem 2014.gadā

Sporta laukuma un stadiona publiskas izmantošanas noteikumi  

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas Ētikas kodekss

Ētikas komisijas nolikums

Atbalsta komisijas reglaments

Pagarinātās dienas grupas reglaments

Grozījumi “Pagarinātās dienas grupas reglamentā”

Reglaments Par priekšmetu fakultatīviem.

 

Vecāki

Grozījumi Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība (COVID-19) no 26.08.2020.

Kārtība, kādā notiek sadarbība ar izglītojamo vecākiem  

Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība 

Grozījumi Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība no 11.11.2016.

Skolas padomes reglaments

Vecāku sapulces norises kārtība

 

Karjera

Karjeras izglītības plāns 2021./2022.m.g.

 

Bibliotēka

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēkas reglaments

 

E-klase

E-klases (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtība

Uzstādīšanas Instrukcija jaunam mācību gadām

Lietotāja rokasgrāmata

 

 

 

 

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.