Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Speciālais pedagogs Jekaterina Kamuškina pieņem 206. kabinetā.

Speciālais pedagogs skolā:

  • sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, skolas psihologu, skolotāju logopēdu un PMK;
  • izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības un iesaka iespējamos palīdzības veidus;
  • sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām speciālās izglītības vajadzībām;
  • organizē individuālu vai grupu speciālās korekcijas darbu;
  • sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem un skolotājiem;
  • ievēro konfidencialitāti. 

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.