Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Atbalsta personāla  komisija skolā

Ne pazemība pazemina.

Ne augstprātība paaugstina.

Bet vienaldzība, katrs zina, Tā cilvēcību nogalina.

Tāpēc bērnam ir svarīga pastāvīga

uzmanība un palīdzība no skolas un daudz būtiskāk—no vecāku puses.

Mērķi un uzdevumi:

  • Veikt pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās izpētes darba koordinēšanu;
  • Sniegt palīdzību  izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām un citām speciālajām vajadzībām integrēties  un iekļauties izglītības procesā;
  • Nozīmēt speciālistu, kura palīdzība ir nepieciešama un būtiskākā izglītojamajam un viņa vecākiem;
  • Sadarboties ar Valsts un rajona pedagoģiski  medicīnisko komisiju pēc nepieciešamības.

  

 

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.